What can The Swarm do to reclaim biodiverse farming?

 In Okategoriserade

There was a very adequate question. What can The Swarm do to reclaim biodiverse farming?

AI should be seen as a reinforcement of what a professional assessor can diagnose with his eyes. But much faster and with much bigger amount of data.
Strip farming is a promising method growing different plants in narrower fields. Insects, birds, small animals can move to between areas as harvest and flowering areas move. AI can be used to gain knowledge about the choice of varieties, co-cultivation, soil preparation, harvest time, etc. Another concrete cultivation example is broad beans. Its sugar content is too low to compete with other plants in the landscape and is therefore not optimally pollinated. With plant breeding to raise the sugar content, both pollinating insects, beekeepers and farmers would benefit. AI can be used here to monitor and optimize the entire chain that affects the end result. Questions that AI can answer; Which areas of the landscape are best pollinated? Which varieties give the most sugar / surface unit? Which beans provide the most protein? AI can also be used to diagnose plant health, nutritional status, parasite infestation. We are in contact with a number of cultivation projects that want to use AI to solve a specific problem. What they all have in common is that they can link a problem to something that can be photographed. With AI, growers can get tools that make it more profitable to use the land for other things are cereals, grass and potatoes.

The large-scale cultivation systems have problems with profitability and if they did not receive support, they would make a loss of about SEK 1,500 / ha and year.
http://www.odlingssystem.se/attachments/52/2.pdf

Det kom en viktig fråga. Vad kan the Swarm göra för att få tillbaka mångfald på åkrarna?

Egentligen bör AI ses som en förstärkning av vad en professionell bedömare kan  diagnosticera med sina ögon. Men mycket snabbare och med mycket större mängder data. Stripfarming är ett lovande odlingssystem där olika växter odlas i smalare fält och olika livsformer kan flytta vartefter skörd och blomning flyttas. AI kan användas för att få kunskap om val av sorter, samodling, markberedning, skördtillfälle etc

Ett ytterligare konkret odlingsexempel är åkerböna. Dess sockerhalt är för låg för att konkurrera med andra växter i landskapet och blir därför inte optimalt pollinerad. Med växtförädling för att höja sockerhalten skulle både pollinerande insekter, biodlarna och jordbrukarna gynnas. AI kan här användas för att övervaka och optimera hela kedjan som påverkar slutresultatet. Frågeställningar som AI kan besvara; Vilka områden i landskapet blir bäst pollinerade? Vilka sorter ger mest socker/ytenhet? Vilka bönor ger mest protein? AI-kan även användas för diagnos av plantornas hälsa, näringsstatus, angrepp av parasiter. Vi har kontakt med ett antal odlingsprojekt som vill använda AI för att lösa ett specifikt problem. Alla har det gemensamt att man kan koppla ett problem till något som kan fotograferas.

Med AI kan odlare få verktyg som gör det mer lönsamt att använda marken för annat är stråsäd, gräs och potatis. 

De storskaliga odlingssystemen har problem med lönsamheten och om de inte fick stöd skulle de göra förlust med ca 1500 kr/ha och år. Se http://www.odlingssystem.se/attachments/52/2.pdf

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search